Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, producten en diensten (hoe ook genaamd) welke aangeboden worden door zorgbanencafe.nl en / of haar samenwerkende businesspartners, waaronder banencafe BV in het kader van de gezamenlijke regionale banenmarkt ‘www.zorgbanencafe.nl’.

• Belangrijke voorwaarde voor toelating is dat de zorgorganisatie een WTZi-toelating heeft en directe werkgever is. Uitzend- en bemiddelingsbureau’s of enkele personen (zelfstandige) zijn uitgesloten van deelname.

• Je moet tenminste één pakket hebben aangeschaft om deel te mogen nemen aan het zorgbanencafe.

• Voor presentatie is het uitsluitend mogelijk om de door ons ter beschikking gestelde tafel te gebruiken.

• De factuur geldt tevens als opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde informatie dan zal hij dit binnen drie werkdagen kenbaar maken aan info@zorgbanencafe.nl.

• De betalingstermijn staat vast op 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, van rechtswege in verzuim en zal er een vertragingsrente van één procent per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd zijn. Daarnaast zal de opdrachtgever aan zorgbanencafe.nl de wettelijke incassokosten verschuldigd zijn, conform de wettelijke staffel van de Wet Incassokosten. Op basis van deze staffel bedragen de wettelijke incassokosten voor een losse plaatsing ten minste € 40,00. Ingeval van niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om iedere vacature of publicatie van de desbetreffende opdrachtgever, ook als deze geen betrekking heeft op de openstaande factuur, per direct zonder nadere aankondiging blijvend of tijdelijk offline te halen.

• www.zorgbanencafe.nl verplicht zich om de overeengekomen diensten naar beste vermogen en in overeenstemming met de algemeen geldende normen, te verrichten.

• Annuleren kan kosteloos tenminste 1 week voor de editie van start gaat. In rekening gebrachte factuur zal dan worden teruggestort. Binnen 1 week van de editie zal toch het bedrag gefactureerd worden vanwege de gemaakte kosten.

• Eén tafel reserveren is geldig voor één editie van het www.zorgbanencafe.nl.

• Eén “plaatsingstegoed” is geldig voor het plaatsen van één vacature tenzij anders overeengekomen.

• De “plaatsingsduur” gaat in vanaf het moment dat de vacature zichtbaar wordt gemaakt door www.zorgbanencafe.nl.

• Aangekocht plaatsingstegoed is in beginsel onbeperkt geldig. Wel behoudt www.zorgbanencafe.nl zich het recht voor om een opdrachtgever, die gedurende een periode van 24 kalendermaanden na aanschafdatum geen enkel gebruik van het plaatsingstegoed heeft gemaakt, een termijn van 12 kalendermaanden te stellen waarbinnen het tegoed moet zijn opgebruikt, alvorens een algemene tariefverhoging ook voor dit plaatsingstegoed door te voeren.

• Bij een doorlopende vacatureplaatsing is het zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring niet toegestaan om de functiebenaming tussentijds te wijzigen. Binnen de looptijd van een doorlopende vacature kan de vacature op ieder gewenst moment door de opdrachtgever offline worden gehaald en vervolgens weer online worden gezet. Offline plaatsing heeft geen opschortende werking ten opzichte van de einddatum.

• www.zorgbanencafe.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van respons op een vacature of voor een verkeerde respons op een vacature. Evenmin kan ontbreken van respons of een verkeerde respons voor opdrachtgever een geldige reden vormen om de aan www.zorgbanencafe.nl toekomende plaatsingskosten / -tegoeden niet of niet volledig te betalen.

• De eventuele wettelijke aansprakelijkheid van www.zorgbanencafe.nl is beperkt tot maximaal het voor de advertentie betaalde tarief.

• Uitsluitend en alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van een vacature of advertentie. www.zorgbanencafe.nl behoudt zich het recht voor om vacatures, die tekst bevatten, welke in strijd is met de wet of goede zeden of die kwetsend kunnen zijn, per direct en zonder nadere aankondiging blijvend of tijdelijk offline te halen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. wwww.zorgbanencafe.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van vacatures of advertenties.

• www.zorgbanencafe.nl behoudt zich het recht voor om vacatures of advertenties zonder opgaaf van reden te weigeren of blijvend of tijdelijk offline te halen.

• www.zorgbanencafe.nl garandeert dat vertrouwelijke gegevens die de opdrachtgever bij de aanmaak van zijn account heeft ingevoerd en die geen onderdeel van de openbare vacaturetekst zijn, niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

• Tenzij anders aangegeven, hebben offertes / aanbiedingen van www.zorgbanencafe.nl een maximale geldigheidsduur van 30 dagen

• www.zorgbanencafe.nl behoudt zich het recht voor om haar tarieven periodiek te verhogen.

• www.zorgbanencafe.nl factureert alle genoemde bedragen in één keer, tenzij schriftelijk anders met de opdrachtnemer is overeengekomen.

• Op de rechtsverhouding tussen www.zorgbanencafe.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.